Uprawnienia Zarządu Oddziału

jako zakładowej organizacji związkowej

UPRAWNIENIA STANOWIĄCE

UPRAWNIENIE STANOWIĄCE – oznacza, że :

 • dla ważności określonej czynności prawnej wymagane jest uzgodnienie stanowiska w danej sprawie między pracodawcą a Zarządem Oddziału ZNP;
 • warunkiem dokonania określonej czynności prawnej przez pracodawcę jest uzyskanie zgody Zarządu Oddziału ZNP (dotyczy pkt. 4)
Wydanie aktu prawnego lub decyzji bez uzgodnienia z Zarządem Oddziału ZNP jest sprzeczne z prawem i stanowi podstawę do uchylenia ich skuteczności oraz może stanowić przyczynę sporu zbiorowego.
  dotyczą:

 1. STOSUNEK PRACY
  1. rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia z pracownicami w ciąży lub korzystających z urlopu macierzyńskiego – (art. 177 § 1 kp.)
  2. rozwiązywania umów o pracę z :
   • wskazanym członkiem związku, którego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie na podstawie uchwały Zarządu – (art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zz.)
   • społecznym inspektorem pracy – (art. 13 ustawy o SIP)
 2. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – (art. 27 ustawy o zz.)
  1. ustalania regulaminu Funduszu – (ust. 1)
  2. ustalania preliminarza przyznawania świadczeń z Funduszu – (ust. 1)
  3. przyznawania świadczeń z Funduszu – (ust. 2)
 3. SYSTEM WYNAGRADZANIA – (art. 27 ust.3 ustawy o zz.)
  1. regulaminu premiowania
  2. zasad i kryteriów przyznawania tzw. dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
  3. regulaminu nagród dyrektora i nagród organu prowadzącego
 4. WARUNKI PRACY – ( art. 104 kp.)
  1. ustalenie regulaminu pracy

UPRAWNIENIA OPINIODAWCZE

  UPRAWNIENIE OPINIODAWCZE – oznacza, że :

 • w określonych warunkach zasięgnięcie opinii (konsultacja) Zarządu Oddziału ZNP jest niezbędne, jednakże treść tej opinii nie musi wiązać pracodawcę
 • jeżeli pracodawca nie przekaże sprawy do zaopiniowania i dokona czynności prawnych, co do których istniał obowiązek konsultacji, następuje naruszenie określonego prawem postępowania;
 • naruszenie określonego prawem postępowania nie powoduje nieważności danej czynności prawnej, może być jednakże podstawą do uchylenia jej skutków lub podstawą sporu zbiorowego
  dotyczą:

 1. Zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkiem Związku – (art. 38, art. 52 § 3 kp.)
 2. Zmiany warunków pracy i płacy członkowi Związku – (art. 42 § 1 kp.).
 3. Przyznawania przez dyrektora nagród i wyróżnień – (tylko wg. regulaminu nagród)
 4. Wyrażanie opinii o pracy dyrektora – koniecznej do oceny pracy – (art. 6a ust. 7 KN)
 5. Założeń i projektów aktów prawnych, zarządzeń oraz decyzji organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego bjętych zadaniami związków zawodowych – (art. 19 ust. 2 ustawy o zz.)
 6. Projektów aktów prawnych wykonawczych, w tym zarządzeń i decyzji dyrektora dotyczących praw i interesów pracowników – (art. 26 pkt. 2 ustawy o zz.)

UPRAWNIENIA KONTROLNE I INICJATYWNE

  UPRAWNIENIE KONTROLNE – oznacza, że :

 • Pracodawca obowiązany jest zapewnić ZNP warunki do sprawowania kontroli i udzielać na żądanie Związku informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.
 1. Kontrola nad warunkami pracy;
 2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy a w szczególności przepisów i – (zasad BHP – (art. 8, 23, 26 ust.3 ustawy o zz.)
 3. Sprawowanie kontroli nad społeczną inspekcją pracy – (art. 26 pkt. 4 ustawy o zz.)
 4. Kontrola pracodawcy w zakresie przestrzeganiem praw pracowniczych i zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy;
 5. Wnioskowania w sprawie wydania lub zmiany aktów prawnych dotyczących praw i interesów pracowniczych – (art. 19 ustawy o zz.)
 6. Występowanie do sądu z powództwem na rzecz poszkodowanych pracowników – (art. 262 kpc. w zw. z art. 61 § 1 kpc.)
 7. Występowanie w sądzie pracy przedstawiciela Zarządu Oddziału w charakterze pełnomocnika procesowego członka związku
 8. Występowanie z wnioskiem o uznanie kary porządkowej za niebyłą – (art. 113 kp)
 9. Występowanie z inicjatywami i żądaniem usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości w postępowaniu pracodawcy lub organu administracji państwowej i samorządowej, naruszającym prawo lub zasady sprawiedliwości społeczne
 10. Uczestniczenie w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora