Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału  ZNP w Gliwicach

25 kwietnia 2024

Informujemy, że Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału  ZNP w Gliwicach odbędzie się 27 maja 2024r. o godzinie 10.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach ul. Kozielska 1

Delegaci konferencji  dokonają na kadencję 2024-2029 wyboru :  Prezesa Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz  delegatów na Okręgową Konferencję Delegatów .

Porządek konferencji:

 1. Otwarcie konferencji
 2. Wybór przewodniczących konferencji
 3. Powołanie protokolantów
 4. Przyjęcie porządku konferencji
 5. Przedstawienie i uchwalenie regulaminu konferencji, regulamin wyborów
 6. Wybór komisji: mandatowej, uchwał i wniosków
 7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału z działalności za kadencje 2019-2024
 8. Sprawozdanie komisji mandatowej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Wystąpienia zaproszonych gości
 12. Wybory wg przyjętego regulaminu:
  1. Prezesa Oddziału ZNP
  2. pozostałych członków Zarządu Oddziału ZNP
  3. pozostałych członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
  4. delegatów na Konferencję Okręgową ZNP
 13. Wybór komisji skrutacyjnej (bezpośrednio po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów)
 14. Przedstawienie projektu programu na następną kadencję
 15. Dyskusja programowa
 16. Ogłoszeniea wyników wyborów – protokoły komisji skrutacyjnej
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 18. Przyjęcie Uchwał  konferencji – uchwalenie programu na nową kadencję
 19. Zamknięcie obrad